Back 16 Nov 2022 / Press

Stylist Beauty Awards: Best Under Eye Masks

MZ Skin’s Hydra-Bright Gold Eye Masks have won the “Best Under-Eye Mask Patches” in the Stylist Best Beauty Awards 2023!

Read more here

Credits: Stylist

Skin Advisor